Υπηρεσίες

Απόλυτη ελευθερία και ευελιξία

 

 

Το δίκτυο U.R.A.N.U.S παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

 

  1. RTK
  2. NRTK (VRS)
  3. DGPS
  4. Post Processing (Μετεπεξεργασίας)

 

Υπηρεσίες Πραγματικού Χρόνου

 
Ακρίβεια
Οι σταθμοί αναφοράς δίνουν τη δυνατότητα λήψης διορθώσεων RTK (με υψηλή ακρίβεια της τάξεως λίγων εκατοστών : 10mm + 1ppm X D οριζοντιογραφικά και 15mm + 1ppm X D υψομετρικά και DGPS.

Οι μετρήσεις των σταθμών συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο ελέγχου και γίνονται αυτοματοποιημένα οι απαραίτητες διορθώσεις και στη συνέχεια αποστέλλονται στους χρήστες τα δεδομένα σε format που ζητούν.

 

Απαιτούμενος Εξοπλισμός
Ένας γεωδαιτικός δέκτης GPS ο οποίος να υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας για σύνδεση με Σταθμό Αναφοράς.

 

Modem GPRS ή χρήση κινητού τηλεφώνου.
Format

Τα δεδομένα από το Σταθμό Αναφοράς χορηγούνται σε μορφή RTCM (2.X, 3.X), CMR & CMR+.

 

 

Υπηρεσίες Μετεπεξεργασίας

 

Ακρίβεια
Οι σταθμοί αναφοράς δίνουν τη δυνατότητα καταγραφής στατικών μετρήσεων με ρυθμό 1sec μορφής RINEX μέσω του FTP server που διαθέτει η εταιρία μας (η ακρίβεια των δεκτών είναι 3mm + 0.5ppm X D οριζοντιογραφικά και 5mm+0.5ppm X D υψομετρικά). 


Απαιτούμενος Εξοπλισμός
Ένας γεωδαιτικός δέκτης GPS
Λογισμικό επίλυσης με δυνατότητα εισαγωγής αρχείων RINEX.

Format
Τα δεδομένα από το Σταθμό Αναφοράς χορηγούνται σε μορφή RINEX.

 

 

Υπηρεσίες DGPS

 

Real Time Ακρίβεια
Μικρότερη του μισού μέτρου (<30 cm).

Απαιτούμενος Εξοπλισμός
Ένας γεωδαιτικός δέκτης GPS ή ένας δέκτης εφαρμογών GIS με δυνατότητα λήψης διαφορικών διορθώσεων και κατάλληλο Interface για επικοινωνία με το Σταθμό Αναφοράς.

 

Modem GPRS ή κινητό τηλέφωνο

Format
Τα δεδομένα από το Σταθμό Αναφοράς χορηγούνται σε μορφή RTCM (2.3 DGPS).